اطلاعیه جذب استعدادهای برتر

آزمایشگاه دنا در نظر دارد استعدادهای خاص را از طریق مراحل مختلف آزمون و ارزیابی دوره کارآموزی کشف و بکارگیری نماید.

هدف آزمون کشف افراد  با استعداد خاص جهت آموزش فرایندهای جدید  میباشد.