قابل توجه متقاضیان استخدامی آزمایشگاه دنا؛

اطلاعیه های این صفحه را با دقت مطالعه نمایید سپس اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ از بین داوطلبان بر اساس شایستگی و آزمون، طبق ردیف های استخدامی زیر تعدادی از متقاضیان را جهت کار در ساعات کاری متغیر، استخدام می نماید.