قابل توجه داوطلبان گرامی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند؛

فقط از بین داوطلبانی که رزومه ویدئویی خود را ارسال کرده باشند، دعوت به مصاحبه صورت میگیرد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در سال ۱۳۹۹ از بین داوطلبان بر اساس شایستگی و آزمون، طبق ردیف های استخدامی زیر تعدادی از متقاضیان را جهت کار در ساعات کاری متغیر، استخدام می نماید.