کرایو گلوبولین و کاربردهای آن

آیا میدانید کرایو گلوبولین چیست و کاربرد آن در چه مواردی میباشد؟

کرایو گلوبولین ها، ایمونو گلوبولین هایی هستند که در دمای ۴ درجه سانتی گراد رسوب می کنند.

خاصیت برگشت پذیری رسوب کرایوگلوبولین ها در دمای بدن، آنها را از دیگر پروتیین هایی که در سرما رسوب میکنند نظیر کرایو فیبرینوژن متمایز می کند.

کرایو گلوبولین ها در یک گسترده وسیعی از اختلالات دیده میشوند شامل: 

عفونت (اندوکاردیت عفونی- هپاتیت –EBV و سفلیس).

اختلالات اتو ایمیون (SLE.RA.PAN شوگران – اسکلرو درمی – کاوازاکی ).

اختلالات لنفو پرو لیفراتیو (مولتیپل مایلوما – لنفوما – والدنشتروم – ماکروگلوبولینما ).

سندروم هیپر ویسکوزیتی و یا اینکه ممکن است ایدیو پاتیک باشد.

واسکولیت جلدی یا پورپورای قابل لمس به ویژه در انتهای اندام تحتانی میتواند کرایو گلوبولینمی را مطرح کند.

شرایط نمونه گیری و روش جمع آوری نمونه کرایوگلوبولین:

نمونه قابل انجام سرم بیمار می باشد

روش جمع آوری نمونه:

جمع آوری نمونه باید در یک لوله Vacutainerباشد که از قبل می بایست تا دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در یک حمام آب گرم قرار گیرد، به محض دریافت نمونه خون بیمار می بایست اجازه داد که خون به طور کامل در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد منعقد گردد که این بدین منظور صورت میگیرد که همه پروتیین های قابل رسوب در سرما را در سرم نگه داریم و نه در لخته خون.

نمونه جمع آوری شده را در یک سانتریفوژ قرار میگیرد و سرم جدا شده در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲ ساعت در سرما نگهداری می شود تا عدد درستی بدست آید.

بعداز گذشت ۷۲ ساعت حجم رسوب کرایوگلوبولین ها در یک لوله شبیه لوله (HCT) نشان داده میشود و نتایج یه صورت درصد حجم بیان می شود.

مقادیر بالا ممکن است به صورت ۱۰%> هم برسند ولی در مقادیر پایین زیر ۱% نمیتوان عدد را به درستی تعیین کرد.

نمونه سرم می بایست شفاف و فاقد هرگونه رشته های فیبرین باشد و همچنین نباید همولیز یا ایکتریک باشد.

نحوه گزارش دهی جواب تست به چه صورت میباشد؟

در صورت عدم کدورت، نتیجه را Negative گزارش میکنیم.

در صورت مشکوک شدن به کدورت لوله ها را در شرایط سرد سانتریفیوژ کرده و رسوب آن را بررسی می کنیم.

مقادیر نرمال تست: 

مقادیر منفی یعنی : کرایوکریت مساوی یا کمتر از ۱% یا کمتر ازmg/ml 80 .

گردآوری و تنظیم:

مریم موسوی

رضا ابراهیمی

حسین صادقی