افسردگی پاییز یا افسردگی فصلی چیست؟

افسردگی فصلی نوعی از اختلالات خلقی است که اغلب این اختلال افسردگی در ماه های پاییز و زمستان شروع می شوند و با تغییر فصل برطرف می شود.

اشتراک گذاری