مجوزهای آزمایشگاه دنا

مجوزهای آزمایشگاه دنا

مجوزهای آزمایشگاه دنا شامل مجوزهای سازمانی یا اداری و همچنین مجوزهای درگاه بانکی و نماد تجارت الکترونیک و نماد ساماندهی.مجوزها صحت و اعتبار یک وبسایت و سازمان را مشخص می کنند که آزمایشگاه دنا با توجه به دارابودن مجوزهای متفاوت بر این امر صحه گذاشته است.